Saturday, March 26, 2011

அன்பின் மதிப்பு


குணசீலன் என்கிற அரசன் ஒருவன் நோய்வாய்ப்பட்டு, பல நாட்களாகப் படுத்த படுக்கையாகக் கிடந்தான். அவனைப் பார்க்க தினமும் பல பிரமுகர்கள் வந்துகொண்டிருந்தனர்.
ஒருநாள், சில பெரிய மனிதர்கள் பலவித பழங்களைக் கொண்டு வந்து மன்னனிடம் கொடுத்துப் பேசிக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது, ஒரு விவசாயி தன்னைத் தடுத்த காவலாளிகளையும் பொருட்படுத்தாமல், மன்னனின் படுக்கையருகே வந்து நின்றான்.
அவனது கலைந்த தலைமுடியும், ஆடையில் படிந்திருந்த தூசியும் அவன் தன் கிராமத்திலிருந்து வெகுதூரம் நடந்து வந்திருக்கிறான் என்பதை அறிவித்தன.
அவன் மன்னனிடம், "அரசே........உங்கள் உடல் தேறவேண்டுமென்று எங்கள் ஊர் மாரியம்மனுக்குப் பொங்கல் படைத்தேன். அந்தப் பிரசாதத்தைக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். அம்மன் பிரசாதத்தைச் சாப்பிட்டால் எந்த நோயும் பறந்து ஓடிவிடும்" என்றான்.
அவன் பிரசாதத்தை வெளியே எடுத்ததும் அது கெட்டுப் போன நாற்றம் அடித்தது. அங்கிருந்த பிரமுகர்கள் மூக்கைப் பொத்திக் கொண்டார்கள். முகம் சுளித்தார்கள். அரசனோ, பிரசாதத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு, தன் கழுத்தில் இருந்து முத்துமாலையைக் கழற்றி எடுத்து, அந்த விவசாயிக்கு பரிசளிக்க அளித்து அனுப்பினான்.
மன்னனுக்கு வேண்டிய பிரமுகர் ஒருவர், "அரசே, கெட்டுப் போன பொங்கலுக்கா முத்து மாலை பரிசு?" என்று கேட்டார். மன்னனோ, "அது கெட்டிருந்தாலும் அந்த பிரசாதத்தை நான் சாப்பிட்டுக் குணமடைய வேண்டும் என்று விரும்பி கள்ளங்கபடமற்ற மனதுடன் தன் கிராமத்திலிருந்து ஒரு வாரம் நடந்து வந்திருக்கிறான். அவனது அன்பு உண்மையானது. போலித்தனம் இல்லாதது. உண்மையான அன்புக்கு மதிப்பு மிக அதிகம். நான் அளித்த முத்துமாலைகூட அவனது அன்புக்கு ஈடாகாது" என்று கூறினான்.
நமது அன்பு உண்மையாக இருந்தால், கடவுளே கையைக் கட்டிக் கொண்டு, நமக்கு சேவை புரிய வந்து நிற்பார்.

தொலைந்த காதல்

தொலைந்து போன
பொருட்கள் எல்லாம்
என்றோ ஒரு நாள் கிடைத்தது
கிடைக்காத பொருட்களை
விலைகொடுத்து
வாங்கி கொண்டேன்
தேடி பார்த்தும் கிடைக்காத
விலை கொடுத்தும்
வாங்க முடியாமல் தவிக்கும்
நான் தொலைத்த அரிய பொருள்
உன் காதல்.........

தேடல்

என் கிராமத்திற்கு செல்லும்
ஒவ்வொரு முறையும்
தொலைந்து போன
என் காலடி தடங்களை
தேடியலைகிறேன்
என் பழைய
பள்ளிக்கூட வாசலில்...

குழந்தை

அம்மா அடித்ததற்காக
அழும் குழந்தையின்
அழுகையின் பின்னால்
ஒளிந்திருக்கிறது வாங்காமல்
போன விளையாட்டு பொருட்களும்
உடைந்து போன பொம்மைகளும்
அழைத்து போகாத இடங்களுக்குமான
ஏக்கங்களின் மிச்சங்கள்...

Bell The Cat.


There was a grocery shop in a town. Plenty of mice lived in that grocery shop. Food was in plenty for them. They ate everything and spoiled all the bags. They also wasted the bread, biscuits and fruits of the shop.

The grocer got really worried. So, he thought "I should buy a cat and let it stay at the grocery. Only then I can save my things."

He bought a nice, big fat cat and let him stay there. The cat had a nice time hunting the mice and killing them. The mice could not move freely now. They were afraid that anytime the cat would eat them up.

The mice wanted to do something. They held a meeting and all of them tweeted "We must get rid of the cat. Can someone give a suggestion"?

All the mice sat and brooded. A smart looking mouse stood up and said, "The cat moves softly. That is the problem. If we can tie a bell around her neck, then things will be fine. We can know the movements of the cat".

“Yes, that is answer,” stated all the mice. An old mouse slowly stood up and asked, "Who would tie the bell?" After some moments there was no one there to answer this question.

MORAL : Empty solutions are of no wort

DON’T HOPE,…DECIDE!


While waiting to pick up a friend at the airport in Portland, Oregon, I had one of those life-changing experiences that you hear other people talk about — the kind that sneaks up on you unexpectedly. This one occurred a mere two feet away from me.
Straining to locate my friend among the passengers deplaning through the jet way, I noticed a man coming toward me carrying two light bags. He stopped right next to me to greet his family.
First he motioned to his youngest son (maybe six years old) as he laid down his bags. They gave each other a long, loving hug. As they separated enough to look in each other’s face, I heard the father say, “It’s so good to see you, son. I missed you so much!” His son smiled somewhat shyly, averted his eyes and replied softly, “Me, too, Dad!”
Then the man stood up, gazed in the eyes of his oldest son (maybe nine or ten) and while cupping his son’s face in his hands said, “You’re already quite the young man. I love you very much, Zach!” They too hugged a most loving, tender hug.
While this was happening, a baby girl (perhaps one or one-and-a-half) was squirming excitedly in her mother’s arms, never once taking her little eyes off the wonderful sight of her returning father. The man said, “Hi, baby girl!” as he gently took the child from her mother. He quickly kissed her face all over and then held her close to his chest while rocking her from side to side. The little girl instantly relaxed and simply laid her head on his shoulder, motionless in pure contentment.
After several moments, he handed his daughter to his oldest son and declared, “I’ve saved the best for last!” and proceeded to give his wife the longest, most passionate kiss I ever remember seeing. He gazed into her eyes for several seconds and then silently mouthed. “I love you so much!” They stared at each other’s eyes, beaming big smiles at one another, while holding both hands.
For an instant they reminded me of newlyweds, but I knew by the age of their kids that they couldn’t possibly be. I puzzled about it for a moment then realized how totally engrossed I was in the wonderful display of unconditional love not more than an arm’s length away from me. I suddenly felt uncomfortable, as if I was invading something sacred, but was amazed to hear my own voice nervously ask, “Wow! How long have you two been married?
“Been together fourteen years total, married twelve of those.” he replied, without breaking his gaze from his lovely wife’s face. “Well then, how long have you been away?” I asked. The man finally turned and looked at me, still beaming his joyous smile. “Two whole days!”
Two days? I was stunned. By the intensity of the greeting, I had assumed he’d been gone for at least several weeks – if not months. I know my expression betrayed me.
I said almost offhandedly, hoping to end my intrusion with some semblance of grace (and to get back to searching for my friend), “I hope my marriage is still that passionate after twelve years!”
The man suddenly stopped smiling.
He looked me straight in the eye, and with forcefulness that burned right into my soul, he told me something that left me a different person. He told me, “Don’t hope, friend… decide!” Then he flashed me his wonderful smile again, shook my hand and said, “God bless!”

The house with the golden windows


The little girl lived in a small, very simple, poor house on a hill and as she grew she would play in the small garden and as she grew she was able to see over the garden fence and across the valley to a wonderful house high on the hill – and this house had golden windows, so golden and shining that the little girl would dream of how magic it would be to grow up and live in a house with golden windows instead of an ordinary house like hers.
And although she loved her parents and her family, she yearned to live in such a golden house and dreamed all day about how wonderful and exciting it must feel to live there.
When she got to an age where she gained enough skill and sensibility to go outside her garden fence, she asked her mother is she could go for a bike ride outside the gate and down the lane. After pleading with her, her mother finally allowed her to go, insisting that she kept close to the house and didn’t wander too far. The day was beautiful and the little girl knew exactly where she was heading! Down the lane and across the valley, she rode her bike until she got to the gate of the golden house across on the other hill.
As she dismounted her bike and lent it against the gate post, she focused on the path that lead to the house and then on the house itself…and was so disappointed as she realized all the windows were plain and rather dirty, reflecting nothing other than the sad neglect of the house that stood derelict.
So sad she didn’t go any further and turned, heart broken as she remounted her bike … As she glanced up she saw a sight to amaze her…there across the way on her side of the valley was a little house and its windows glistened golden …as the sun shone on her little home.
She realized that she had been living in her golden house and all the love and care she found there was what made her home the ‘golden house’. Everything she dreamed was right there in front of her nose!

Enjoy your life at every moment


Once a fisherman was sitting near seashore, under the shadow of a tree smoking his beedi. Suddenly a rich businessman passing by approached him and enquired as to why he was sitting under a tree smoking and not working. To this the poor fisherman replied that he had caught enough fishes for the day.
Hearing this the rich man got angry and said: Why don’t you catch more fishes instead of sitting in shadow wasting your time?
Fisherman asked: What would I do by catching more fishes?
Businessman: You could catch more fishes, sell them and earn more money, and buy a bigger boat.
Fisherman: What would I do then?
Businessman: You could go fishing in deep waters and catch even more fishes and earn even more money.
Fisherman: What would I do then?
Businessman: You could buy many boats and employ many people to work for you and earn even more money.
Fisherman: What would I do then?
Businessman: You could become a rich businessman like me.
Fisherman: What would I do then?
Businessman: You could then enjoy your life peacefully.
Fisherman: What do you think I’m doing right now?
MORAL – You don’t need to wait for tomorrow to be happy and enjoy your life. You don’t even need to be more rich, more powerful to enjoy life. LIFE is at this moment, enjoy it fully.
As some great men have said “My riches consist not in extent of my possessions but in the fewness of my wants”.

How the poor live


One day, a father of a very wealthy family took his son on a trip to the country with the firm purpose of showing his son how poor people live. They spent a couple of days and nights on the farm of what would be considered a very poor family. On their return from their trip, the father asked his son, “How was the trip?”
“It was great, Dad.”
“Did you see how poor people live?” the father asked.
“Oh yeah,” said the son.
“So, tell me, what did you learn from the trip?” asked the father.
The son answered, “I saw that we have one dog and they had four. We have a pool that reaches to the middle of our garden, and they have a creek that has no end. We have imported lanterns in our garden, and they have the stars at night. Our patio reaches to the front yard, and they have the whole horizon. We have a small piece of land to live on, and they have fields that go beyond our sight. We have servants who serve us, but they serve others. We buy our food, but they grow theirs. We have walls around our property to protect us; they have friends to protect them.”
The boy’s father was speechless.
Then his son added, “Thanks, Dad, for showing me how poor we are.”

My mom only had one eye


My mom only had one eye. I hated her… She was such an embarrassment. She cooked for students and teachers to support the family.
There was this one day during elementary school where my mom came to say hello to me. I was so embarrassed.
How could she do this to me? I ignored her, threw her a hateful look and ran out. The next day at school one of my classmates said, ‘EEEE, your mom only has one eye!’
I wanted to bury myself. I also wanted my mom to just disappear. I confronted her that day and said, ‘ If you’re only gonna make me a laughing stock, why don’t you just die?’
My mom did not respond… I didn’t even stop to think for a second about what I had said, because I was full of anger. I was oblivious to her feelings.
I wanted out of that house, and have nothing to do with her. So I studied real hard, got a chance to go abroad to study.
Then, I got married. I bought a house of my own. I had kids of my own. I was happy with my life, my kids and the comforts. Then one day, my Mother came to visit me. She hadn’t seen me in years and she didn’t even meet her grandchildren.
When she stood by the door, my children laughed at her, and I yelled at her for coming over uninvited. I screamed at her, ‘How dare you come to my house and scare my children!’ GET OUT OF HERE! NOW!!!’
And to this, my mother quietly answered, ‘Oh, I’m so sorry. I may have gotten the wrong address,’ and she disappeared out of sight.
One day, a letter regarding a school reunion came to my house. So I lied to my wife that I was going on a business trip. After the reunion, I went to the old shack just out of curiosity.
My neighbors said that she died. I did not shed a single tear. They handed me a letter that she had wanted me to have.
‘My dearest son,
I think of you all the time. I’m sorry that I came to your house and scared your children.
I was so glad when I heard you were coming for the reunion. But I may not be able to even get out of bed to see you. I’m sorry that I was a constant embarrassment to you when you were growing up.
You see……..when you were very little, you got into an accident, and lost your eye. As a mother, I couldn’t stand watching you having to grow up with one eye. So I gave you mine.
I was so proud of my son who was seeing a whole new world for me, in my place, with that eye.
With all my love to you,
Your mother.’

The story of a blind Girl


There was a blind girl who hated herself just because she’s blind. She hated everyone, except her loving boyfriend. He’s always there for her. She said that if she could only see the world, she would marry her boyfriend.
One day, someone donated a pair of eyes to her and then she can see everything, including her boyfriend. Her boyfriend asked her, “now that you can see the world, will you marry me?” The girl was shocked when she saw that her boyfriend is blind too, and refused to marry him. Her boyfriend walked away in tears, and later wrote a letter to her saying. “Just take care of my eyes dear.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This is how human brain changes when the status changed.
Only few remember what life was before, and who’s always been there even in the most painful situations.
Life is A Gift.
Today before you think of saying an unkind word – Think of someone who can’t speak.
Before you complain about the taste of your food – Think of someone who has nothing to eat.
Before you complain about your husband or wife – Think of someone ho’s crying out for a companion.
Today before you complain about life – Think of someone who went too early to heaven/hell.
Before you complain about your children – Think of someone who desires children but they’re barren.
Before you argue about your dirty house, someone didn’t clean or sweep – Think of the people who are living in the streets.
Before whining about the distance you drive – Think of someone who walks the same distance with their feet.
And when you are tired and complain about your job – Think of the unemployed, the disabled and those who wished they had your job.
But before you think of pointing the finger or condemning another – Remember that not one of us are without sin and we all answer to one maker.
And when depressing thoughts seem to get you down – Put a smile on your face and thank — you’re alive and still around
Life is a gift – Live it, Enjoy it, Celebrate it, And Fulfill it.

Monday, March 14, 2011

You can If u make up ur mind

This year is my first year on a swim team.


A few weeks ago our swim team had its first meet and the day of the meet I found out my coach had put me in the 500yard freestyle.

I knew that there was no way I would be able to finish this event yet alone do good in it because I have never swam that far before that day.

I told the coach that I didn’t think it was a good idea to put me, one of the least experienced people on the team, in this event.

But he told me I still had to do it.

A couple events before mine came up, I saw a kid that was mentally and physically challenged dive in the pool and swim a 100yard freestyle. This usually isn’t a too hard of an event to swim but when I saw him struggle and swim the whole way without stopping, I knew that I had to at least try and if I loved this sport enough and tried hard enough that I would be able to finish the 500 race.

When I got up to swim I was nervous, but the whole time I was up there and the whole time I was swimming I was thinking about that kid and all the dedication and determination he had. The more I thought about it, the harder I swam.

In the end, I placed third in the event and I knew that if I tried hard enough I would be able to finish anything I put my mind to.

— David HoodThe Success secret

During a meeting of top salespeople from around the country, the ‘big cheese’ himself, a man who’d consistently had the highest sales figures for the last 20 years, and who earned more money than even the owner of his company, got up to speak.

“I am now going to reveal the secret of my success,” he said. “I wrote it down on a piece of paper and I put it in this envelope. But success must be earned. So I’m going to sell the envelope to the highest bidder. You have my word that it contains what I said – the Secret of my Success, not only as a salesman, but also in life.”

The bidding started slowly… $5, then $10, then $50, $100, $130, $150, $200. Finally one of his colleagues bought the envelope for $1000.

The happy buyer took the envelope and kept it to himself until he got home that night. Only then did he open it to learn THE SECRET OF SUCCESS.
What do you think was written on the piece of paper?

Think about it. Make a mental note of whatever comes to mind before reading the answer and in my opinion, what was written on that piece of paper, is worth much more than $1000.

The winner of the auction tore open the envelope, unfolded the piece of paper and read the following hand-written words: THE SUCCESS’ SECRET IS… TO ASK.

power of words

A speaker was speaking about the power of positive thinking and the power of words.

One of the audience raised his hand and said,

“It’s not because I say good fortune, good fortune, good fortune that will make me feel better. Nor will saying bad luck, bad luck, bad luck, make me feel worse. They’re only words and, by themselves, have no power.”

The speaker replied. “Shut up, you fool, you don¹t understand a thing about this.”

The member of the audience was stunned, his face became red and he was about to reply,

“You, stupid idiot..…”

The speaker raised his hand.

“Please excuse me. I didn’t mean to upset you. Please accept my most sincere apologies.”

The member of the audience calmed down. Some people in the hall murmured; others shuffled their feet.

The speaker resumed. “There’s the reply to the question you asked me. A few words made you very angry. The other words calmed you down.”

“Now do you understand the power of words?”

Softwares Engineers Wife

Husband - hey dear, I am logged in.


Wife - would you like to have some snacks?

Husband - hard disk full.Wife - have you brought the saree.

Husband - Bad command or file name.Wife - but I told you about it in morning

Husband - erroneous syntax, abort, retry, cancel.


Wife - hae bhagwan !forget it where's your salary.

Husband - file in use, read only, try after some time.


Wife - at least give me your credit card, I can do some shopping.

Husband - sharing violation, access denied.


Wife - I made a mistake in marrying you.

Husband - data type mismatch.


Wife - you are useless.

Husband - by default.


Wife - who was there with you in the car this morning?

Husband - system unstable press ctrl, alt, del to Reboot.


Wife - what is the relation between you & your Receptionist?

Husband - the only user with write permission.


Wife - what is my value in your life?

Husband - unknown virus detected.


Wife - do you love me or your computer?

Husband - Too many parameters.


Wife - I will go to my dad's house.

Husband - program performed illegal operation, it will Close.


Wife - I will leave you forever.

Husband - close all programs and log out for another User.


Wife - it is worthless talking to you.

Husband - shut down the computer.


Wife - I am going

Husband - Its now safe to turn off your computer .

Taxi Made in Japan

There was a Japanese who went to India for sightseeing. On the last day, he hired a cab and told the driver to drive to the Airport. During the journey, a Honda drove past the taxi. Thereupon, the man leaned out of the window excitedly and yelled, "Honda, very fast! Made in Japan !!!. After a while, a Toyota sped past the taxi and again the Japanese man leaned out of the window and yelled, "Toyota, very fast! Made in Japan!" And then a Mitsubishi sped past the taxi. For the third time, the Japanese leaned out of the window and yelled, "Mitsubishi, very fast! Made in Japan!" The driver was a little angry, but he kept quiet. And this went on for quite a number of cars. Finally, the taxi came to the airport. The fare was 800 rupees. !!!!The Japanese exclaimed, "What??? so expensive!" There upon, the driver yelled back, "Meter, Made in India VERY VERY FAST !!!!!